svētdiena, 2014. gada 19. janvāris

Zudusī Latvija

Portālā Zudusī Latvija jau kādu laiku atpakaļ esmu ievietojusi fotogrāfijas, kuras ir manā personīgajā arhīvā. Priecāšos, ja  kādam tās noder. Foto no Bērzaunes, Lubānas.  Fotogrāfijas skatīt šeit

sestdiena, 2013. gada 2. novembris

Jaunas namamātes

"Jaunākās ziņas", Piektdiena, 2.oktobris 1936

Kaucmindes mājturības skolā notika audzēkņu 14. izlaiduma svinīgs akts. Svētku gadījumam skola bija tērpta rudens zelta lapu rotā. Aktu zālē pulcējās skolas saime un viesi. Garīgo ceremoniju izpildīja Bauskas mācītājs Turss. Skolu beigušās uzrunāja skolas vadītājs agr. Briedis. Zemkopības ministrijas sveicienus nodeva skolu nodaļas vadītājs agr. Kamols un izdalīja absolventēm apliecības līdz ar valdības un zemkop. ministrijas balvām - grāmatām. No L.L.K. sveicināja A.Kaltons. Pēc akta viesi iepazinās ar audzēkņu rokdarbiem, kas ar atzīstamu gaumi bija sakārtoti apskatei. Savus viesus kaucmindietes pacienāja ar tautiskām vakariņām. Skolu šogad absolvēja 44 audzēknes: A. Andrušēvica, M. Ansone, M. Balode, H.Belrose, M. Berga, L. Bole, Z. Brehmane, I. Ceplīte, E. Cērpiņa, I. Dormane, A. Grābante, M. Grīnberga, A. Gulbis, E. Grundmane, V. Jansone, A. Kalniņa, E. Kalniņa, M. Kalniņa, M. Kalnietis, V. Kalēja, M. Kļaviņa, E. Krūmiņa, A. Kornete, L. Lauciņa, A. Maraška, M. Nagobade, M. Nereta, E. Ozoliņa, V. Ozoliņa, L. Palēja, V. Pētersone, M. Pļaviņa, M. Ručiņa, A. Saliņa, R. Sīlis, E. Sovera, M. Štubendorfe, E. Vēkšēja, G. Vītola, J. Zaube, I Žurovska, un A. Freimane 
Posted by Picasa

trešdiena, 2013. gada 30. oktobris

Izmeklēšana priekš laulāšanas

1875.gada jūlija mēneša 13 dienā. Pēc Viņa Ķeizariskās Augstības pavēlēšanas Bērzaunes pareizticīgās baznīcas Priesteris un baznīcas kalpi turēja iesvētīšanu par tiem, kas grib doties laulībā un tika atrasts:
1) Brūtgāns Lauteres pagasta zemnieks Dāvids Jēkaba dēls Zābaks, pareizticīgas ticības
dzīvo šās baznīcas draudzē.
2)Brūte Westienas pagasta Lauterwalstī dzīvodama zemniece Minna Mārtiņa meita Godavīrs    .
Vecums priekš laulības viņiem ir pilnīgs, proti: brūtgāns 45 gadus vecs un brūte 27 gadus veca un abi ir pilnā prātā. 4) Radu būšanas starp viņiem ne garīgas ne miesīgas, kas pēc Sv.Baznīcas likumiem varētu būt viņu laulībai pretī, nav nekādas.5) Brūtgāns ir atraitnis, bet brūte ir jumprava.

6) Laulībā viņi dodās pēc sava laba prāta un vēlēšanās un bez nekādas piespiešanas, un viņu vecāki viņiem to atļauj.

7) Pēc trim uzsaukšanām iekš šīs Baznīcas, pret šo laulāšanu neviens neko nebij pretī runājis. 8) Apliecināšanas dēļ, ka šai laulībai nekas pretī nav, top rakstītas liecības:
9) Tādēļ šos cilvēkus salaulāt ir nolikts iekš pieminētās Bērzaunes pareizticīgas baznīcas 13.jūlijā 1875.gadā noliktā pēc likumiem laikā, klāt esošiem lieciniekiem. 10) Ka viss tas, kas šeit uzrakstīts par brūtgānu un brūti ir tīra taisnība, to apliecina ar savu parakstu, ka viņi paši, kā arī liecinieki no abām pusēm, ar tādu ziņu, ka ja tas tikai izrādīsies netaisnība, tad tie, kas parakstījušies, taps tiesāti par to pēc Baznīcas un Valsts likumiem.

Brūtgāns Lautermuižas pagasta zemnieks Dāv Jēkaba dēls Zābaks XXX
Brūte Westienas (Lauter) muižas pagasta zemniece Minna Mārtiņa meita Godavīrs XXX
Brūtgāna liecinieki  Lauter pagasta zemnieks Adams Indriķa dēls Brucers XXX
un tā paša pagasta zemnieks Andrievs Jāņa dēls Elksnītis XXX

Brūtes liecinieki Lauter muižas pagasta zemnieks Dāvis Andreja dēls Retels XXX
un tā paša pagasta zemnieks Pēteris Pētera dēls Baltpurviņš XXX

Šo izmeklēšanu izdarīja
Bērzaunes pareizticīgo baznīcas
priesteris
Psalmotājs Pēteris Laubergs
....

Posted by Picasa

svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Kornu dzimta

Ievietotas ziņas par Kornu dzimtu, kuras meklējamas Lubānas privātmuižas un Meirānu muižas dvēseļu revīzijās.


Pieminēti uzvārdi:  Korns, Graudiņš, Graudums

Mani tiešie senči lapā iezīmēti sarkanā krāsā.
Visi datumi atzīmēti tāpat kā baznīcgrāmatās - pēc vecā stila

otrdiena, 2013. gada 1. oktobris

Odzienas (Mētriena-Ļaudona) privātmuižā 1826.gadā piešķirto uzvārdu saraksts
1826./                        Iespējamais latviskotais variants


AbolingĀboliņš
AdraudsisAdraudzis
Akming
ApsitApsītis
AusingAuziņš
AwotingAvotiņš
BaltaisBaltais
Balterak
Baltruk
BehrsingBērziņš
BehrzeskalnBērzkalns
Berks
BojahrBojārs
BrinkBriņķis
DserwitDzērvītis
DunzDuncis
ElksnitisElksnītis
Esaling
Torsch
Gaischn
Gerre
IrbitIrbīte
Joskau
KalningKalniņš
Kanzen
KarklingKārkliņš
KasulKazuls, Kozuls
Klawes
KlibbaisKlibais
KreiwsKrievs
KrohgsKrogs
KrutainKrūtainis
Kumissair
LahzisLācis
LappingLapiņš
LapsingLapsiņš
LeepingLiepiņš
Lehla
Linnis
LindrokLindraks
MelderMelderis
Milgraf
Musing
NammiksNamiķis
OhsohlingOzoliņš
PaggalPagale
Pallek
Pelaks
Pontusch
Prischais
Preedis
PupurringPupuriņš
PurwingPurviņš
PutningPutniņš
RewelingRēveliņš
Risna
RinkulRinkulis
RommanRamans
RubbakRibaks, Rubaks
Rubbing
RunzisRuncis
SallaisZaļais
SauleskalnsSauleskalns
SimsohnSimsons
SirnitZirnītis
Sirsnit
SkuddritSkudrītis
SneedsitSniedzītis
Soibing
Sprohges
Staake
Stimbahn
Swaigsning
TiltingTiltiņš
UhdrisŪdris
Ulwis
Uppit
WaggerVagars
WannagsVanags
WehglaisVieglais
WigsneVīksne
WihtolingVītoliņš
WilnisVilnis
Zermausch

ceturtdiena, 2013. gada 1. augusts

Ļaudonas privātmuižā 1826.gadā piešķirto uzvārdu saraksts1826./                       Iespējamais latviskotais variants


AbramĀbrams
AbohlinĀboliņš
AhbohlĀbols
AhgensĀgens
Ahben
AissilneeksAizsilnieks
AkminAkmens
Aldermik
AhpscheĀpše
AispurwAizpurvs
Amo..neeks
Appar
AppinApinis
ApsihtApsītis
Ausekle
AusiņAuziņš
AhwotAvots
AztinActiņš
Bairend
Bajar
BallodBalodis
Ballodiņ
Baltruk
Bambahn
Bazke
Barris
Bebre
Bebris
Beiziņ
BeezaisBiezais
BergBergs
BehrsinBērziņš
BellauneekBeļaunieks
BisseneeksBisenieks
Bimbuks
Bilstin
Bitte
Berlihn
BohdneeksBodnieks
Bigle
BohrmanBormanis
BeireBeire
Bratte
Brummult
BreedisBriedis
Brigadeer
BrammanBramanis
BruckmanBrukmanis
BruttanBrutāns
BuhmanisBūmanis
BuhrkahnBurkāns
DadsitDadzītis
DahrsiņDārziņš
Deksihne
DeksnihtDeksnītis
Dimmen
DimpenDimpens
Donkin
DsennDzenis
DsirkallDzirkals
Dragon
Dibben
Daktiņ
DuhdelneekDūdelnieks
EdelbergEdelbergs
EesalneeksIesalnieks
EglihtEglītis
EhrlichĒrlihs
Ehlepant
EichholzEiholcs
Eewe
Egle
ElmerElmers
ElksnihtElksnītis
Elkschne
Errehl
GaigallGaigals
GailihtGailītis
GaldinschGaldiņš
GanniņGaniņš
GehrmannGērmans
GlasneekGlāznieks
Glasniz
GoldbergGoldbergs
GohbaGoba
Golias
Grigolk
Greediņ
Gludiht
GrimseGrimze
Greihwe
Grahwe
GrawanGravāns
GrahwihtGrāvītis
GrihslisGrīslis
GrusiņGruziņš
GrunbergGrīnbergs
GudraisGudrais
GalliņGaliņš
Gulbe
GutbergGutbergs
Jansin
Janson
Iksihkil
Inke
Irbe
IrbihtIrbīte
JummihtJumītis
JurgenJirgens
Jurrasin
IwanIvans
Iwanauske
KahrkleKārklis
KaimiņKaimiņš
KalniņKalniņš
KalweKalve
Kallais
Kandaus
KapohstiņKāpostiņš
KakkihtKaķītis
Kanger
Kanker
KaschoksKažoks
Kausert?
KehniņĶēniņš
Kerroht
KiplohkĶiploks
Kiruschke
KļawiņKļaviņš
Klapper
KohdoliņKodoliņš
KrastKrats
Krausiht
Krausle
KreewiņKrieviņš
KrehsliņKrēsliņš
Krohnikt
KruhmingKrūmiņš
KruhkleKrūklis
KruhsihtKrūzīte
KumeliņKumeliņš
KuplaisKuplais
KuprihtKuprītis
KupscheKupše
KursemneeksKurzemnieks
KuschkeKušķis
Kussek
KweesisKviesis
LahzeLācis
LahzihtLācītis
LandrahtLandrāts
LasdiņLazdiņš
LassisLasis
Latter
LauweLauva
LeepiņLiepiņš
LiepneekLiepnieks
Leesneek
Leiput
Leiser
LiewenthalLīventāls
Lihbor
LihzihtLīcītis
LohdsiņLodziņš
Lohrenzlorencs
Luhm
LuhseLūsis
Lustig
Malt
MaineeksMainieks
MaiseswihrsMaizesvīrs
MarkwartMarkvarts
MattissohnMatisons
MednisMednis
MednihtMednītis
Meimut
Meddineeks
MehnesisMēnesis
MelderMelderis
Mengel
Miggle
MischkeMiške
MistreMistre
Mistris
MuhrmanMūrmanis
MuhrneekMūrnieks
MulkisMulkis
NiedrihtNiedrītis
NeulandNeilands
Nochum
OhgleOgle
OhscheOše
OhschinOšiņš
Ohscholiņ
OhsisOsis
PabehrsePabērzs
PabruklisPabrūklis
PadohmsPadoms
Paegle
PawassarsPavasars
PerkohnPērkons
Peschans
Petersin
PetersohnPētersons
Pijoliht
Pinķe
PipparsPipars
Plauke
PluhmePlūme
PohlePolis
PohreetPorietis
Podretschik
PreedePriede
Prihpan
Prey
Primmak
PrussakPrusak
Prohde
Pudrikiņ
Pumpas
PuppurPupurs
PurgallPurgals
PuppuseediņPupuziediņš
PurmaleetPurmalietis
Purweet
Purrens
PusplattaisPusplatais
Puttningputniņš
RadsiņRadziņš
Rahbent
Rander
Rahziņ
ReekstiņRiekstiņš
RekseReksis
Rewoliņ
Riksihne
Rosenbladt
RosenbergRozenbergs
RohsihtRozītis
RohbeschihneeksRobežnieks
Rubbin
RuddensRudens
RudsihtRudzītis
Ruhnik
Runge
RunzeRuncis
RutkeRutkis
SalleneeksSalenieks
SalleneeksZaļenieks
Salles
SakkarsZakars
SakkarnSakārnis
Samtbikse
Sappul
SarreZars
SarkihtSarķītis
SchwanŠvāns
Shut
ScnwanderŠvanders
Schmauge
SchihdsŽīds
Schuhnis
Scherbin
Sebris
SeedsZieds
Seimel
Seikstiņ
SekkihtZeķītis
Sehbriņ
SerschantSeržāns, Seržants
SehskeSesks
SibbensZibens
SihlsSīlis
SillawSilavs, Silovs
SihkstullSīkstulis
SilliņSiliņš, Zīliņš
Simsik
Sirmais
SirnihtZirnītis
Skrahse
SohliņSoliņš
Skalbe
SkrohderSkroderis
Smalkais
SohseZoss
Sprohse
Spohgiht
StabulneekStabulnieks
Stiltiņ
Smilge
StuhreStūre
StuhrihtStūrītis
StuhrmanStūrmanis
Stuhrestep
StraddiņStradiņš
Strazds
Struppel
Suhniht
Sweedre
SwaigsneZvaigzne
Swaigsniht
Swalbs
Swirbel
Tchrauds
TettersTeters
TiltiņTiltiņš
Tikkin
Tihteris
TohleTole
TrihselneeksTrīselnieks
Treknais
Tschakke
TschornaisČornais
TurkTurks
UhbertŪberts
UhdreŪdrs
UhdrihtisŪdrītis
UppihtUpītis
UppmallUpmals
Uzzen
Wabuliht
WagarVagars
WagalVagals
Wagoliņ
Waibe
WaidsirdihtVājdzirdītis
WawerVāvere
WannagVanags
Waske
WeglaisVieglais
Weesahl
Weddajs
Wehrpel
WehsisVēzis
WembrisVembris
Wehrwel
WihksneVīksne
VihtolVītols
WihtolinschVītoliņš
WilksVilks
WilnihtVilnītis
WirsneekVirsnieks
WilziņVilciņš
Wotke
Wuilak
ZahlisCālis
ZauneCauna
ZepperneekCepurnieks
ZerreCers
ZerrukCeruks
ZihrulCīrulis
ZimdiņCimdiņš